پای فلوت

پای فلوت

پای فلوت

 

پای فلوت به قسمت انتهایی فلوت گفته می شود. بطور کلی دو نوع پای فلوت ساخته می شود. یکی پای فلوت نت “دو” و دیگری پای فلوت نت “سی”.

به عبارت بهتر پای فلوت نت دو ، به معنای آن است که فلوتی که چنین پایی دارد پایین ترین نتی که می تواند بنوازد نت دو اکتاو چهارم است ولی فلوتی که دارای پای سی است می تواند نت سی اکتاو سوم را بنوازد. یعنی یک نت پایبن تر از پای فلوت دو.

وسعت صدای یک فلوت کلیددار معادل سه اکتاو از نت “دو” اکتاو چهارم تا نت “سی” اکتاو ششم است. هر چند برای فلوت کلیددار انگشت گذاری های دیگری هم برای اجرای نت ها اکتاو بعدی در نظر می گیرند. ولی در اجرا قطعات موسیقی مورد استفاده قرار نمیگیرد و فقط در تئوری این ساز وجود دارد.