انواع کلید سل

انواع کلید سل

فلوت های کلیددار را از نظر ساختار کلید سل به دو صورت تقسیم میکنند. یک نوع فلوت کلیددار با کلید سل خطی یا (in line) و نوع دوم فلوت کلیددار با کلید سل آف ست (of set) .. تفاوت این دو نوع فلوت کلیددار در محل قرار گیری کلید سل است. تفاوت در استفاده این دو نوع فلوت کلیددار به نحوه استفاده نوازنده بر میگردد.

 

 

 کلید سل خطی (in line)

 

کلید سل خطی (in line)

برخی از نوازنده ها ترجیح میدهند از فلوت آف ست استفاده کنند ولی برخی دیگر از نوازنده ها ترجیح میدهند از فلوت با کلید سل خطی استفاده کنند. استفاده از این دو نوع فلوت به سلیقه نوازنده برمیگردد و در کیفیت صدا تاثیری ندارد. هدف از ساخت فلوت کلیددار با کلید سل آف ست کوتاه بودن انگشت حلقه دست چپ است و نه خصوصیت و ویژگی این نوع فلوت.